[Podcast] Tài Chính Xanh Và Phát Triển Bền Vững Vùng Đông Nam Bộ – Phần 1: Kinh Nghiệm Tại Các Quốc Gia

21 Tháng Tám, 2023

Đông Nam Bộ (ĐNB) là vùng kinh tế động lực quan trọng của cả nước, tuy nhiên các ngoại tác tiêu cực từ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của vùng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Trước vấn đề này, tác giả Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành nghiên cứu về tài chính xanh trên cơ sở lý thuyết, phân tích thực trạng và bài học kinh nghiệm tại các quốc gia, từ đây đề xuất các khuyến nghị liên quan nhằm thúc đẩy việc ứng dụng các chính sách tài chính xanh một cách hiệu quả và đồng bộ tại ĐNB để hướng đến việc phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng.

Nguồn ảnh sưu tầm

Ở kỳ 1 của bài viết, tác giả đã đưa ra những khái niệm về “tài chính xanh” và các giải pháp về tài chính xanh tại một số quốc gia.

Tài chính xanh là gì?

Trong những năm gần đây, các giải pháp về tài chính xanh dần được quan tâm, nghiên cứu và thảo luận nhiều hơn. Lược khảo nghiên cứu cho thấy có nhiều định nghĩa khác nhau về “Tài chính xanh” (Green Finance). Theo Chowdhury et al. (2013), tài chính xanh là những chính sách tài chính nhằm tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp và người tiêu dùng thay đổi hành vi sản xuất và tiêu dùng thân thiện hơn đến môi trường. Cụ thể hơn, theo Ngân hàng đầu tư Châu Âu (2017), tài chính xanh được định nghĩa là các dịch vụ tài chính được cung cấp cho các hoạt động kinh tế nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Các hoạt động này bao gồm tài trợ, quản lý vận hành và quản lý rủi ro các dự án hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, năng lượng sạch, giao thông xanh và công trình xanh. Theo đó, một cách khái quát, tài chính xanh có thể được hiểu theo định nghĩa của Chương trình UNEP: Tài chính xanh là các giải pháp hướng tới phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu thông qua các sản phẩm và dịch vụ tài chính được cung cấp bởi các định chế tài chính. Hay nói cách khác, tài chính xanh được hiểu tăng mức độ dòng tài chính (từ ngân hàng, tín dụng vi mô, bảo hiểm và đầu tư) từ nhiều nguồn lực (khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận) cho các ưu tiên phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó, các ngoại tác tiêu cực về môi trường và xã hội được giải quyết hiệu quả. Các dự án được tài trợ không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn tạo ra các lợi ích về môi trường. Đồng thời, trách nhiệm giải trình cũng được yêu cầu cao hơn.

Theo UNEP, so với các cách tiếp cận trước, các giải pháp về tài chính xanh là sự phối hợp đa chiều giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân như sơ đồ 1 mô tả. Trong đó, Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng, điều tiết và và định hướng các giải pháp về tài chính xanh theo nhiều cách khác nhau. Ở cấp độ quốc gia, các giải pháp về tài chính công có thể được thúc đẩy thông qua những thay đổi trong khung pháp lý của các quốc gia, hài hòa hóa các giải pháp tài chính công, tăng cường các giải pháp tài chính xanh từ các lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình ra quyết định tài chính của doanh nghiệp, thúc đẩy khu vực tư quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh môi trường, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững vùng, tăng đầu tư vào các lĩnh vực sạch và công nghệ xanh, tài trợ cho nền kinh tế xanh dựa trên tài nguyên thiên nhiên bền vững.

Sơ đồ 1: Quan hệ đối tác đa chiều nhằm thúc đẩy sự phát triển của tài chính xanh. Nguồn: UNEP

Các giải pháp về tài chính xanh tại một số quốc gia 

*Trung Quốc

Theo Ngân hàng đầu tư Châu Âu (2017), Trung Quốc đang ở giai đoạn quan trọng của việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển. Theo đó, nhu cầu về tài chính xanh để hỗ trợ các ngành công nghiệp xanh và phát triển bền vững không ngừng tăng lên. Một cách tổng quan, các giải pháp chính về tài chính xanh mà quốc gia này đang thực thi có thể được khái quát thành các nội dung chính sau đây:

  • Phát triển mạnh mẽ tín dụng xanh.
  • Nâng cao vai trò của thị trường chứng khoán trong việc hỗ trợ đầu tư xanh.
  • Hình thành Quỹ Phát triển Xanh và huy động vốn xã hội thông qua Quan hệ đối tác công tư (Public & Private Partnerships – PPP).
  • Phát triển Bảo hiểm Xanh.
  • Cải thiện thị trường giao dịch quyền phát thải và phát triển các công cụ tài chính liên quan.
  • Hỗ trợ các sáng kiến ​​của chính quyền địa phương nhằm phát triển tài chính xanh.
  • Thúc đẩy Hợp tác Quốc tế về Tài chính Xanh.
  • Phòng ngừa rủi ro tài chính và tăng cường thực hiện

Hàn quốc

Chính phủ Hàn quốc thực thi các giải pháp về Tài chính xanh tính đến năm 2018 thông qua Kế hoạch chủ động chuẩn bị trước biến đổi khí hậu. Một cách khái quát, các giải pháp tài chính xanh tại Hàn Quốc được thúc đẩy và phát triển đồng bộ theo các chính sách chính như sau:

(1) Hình thành các quỹ tài trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Chính phủ Hàn Quốc tạo ra các Quỹ môi trường Nhà nước như Quỹ Khí hậu xanh hay quỹ Bảo vệ môi trường. Thông qua các quỹ này, Bộ Môi trường Hàn Quốc thực hiện cấp các khoản tín dụng cho hoạt động sản xuất công nghiệp thân thiện với môi trường như phát triển năng lượng mới hay sử dụng năng lượng tái tạo.

(2) Thúc đẩy sự tham gia của các định chế tài chính vào các giải pháp tài chính xanh

Bên cạnh các quỹ tài trợ môi trường, chính phủ Hàn Quốc cũng khuyến khích các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước tham gia vào các giải pháp tài chính xanh như các chính sách hỗ trợ tín dụng xanh. Không chỉ các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính khác cũng tham gia vào các giải pháp này. Chẳng hạn, năm 2017, Quỹ Hưu trí nhà nước (National Pension Service- NPS) đã đầu tư 200 tỷ won vào hai quỹ đầu tư vốn tư nhân xanh (Green Private Equity Funds- PEFs) để xây dựng các cơ sở hạng tầng xanh nội địa như các nhà máy điện năng lượng tái tạo, nhà máy xử lý rác thải…;

(3) Phát triển thị trường trái phiếu xanh

Khác với nhiều quốc gia, trái phiếu xanh tại Hàn Quốc thường không phải là trái phiếu chính phủ.  Loại trái phiếu xanh phổ biến là trái phiếu doanh nghiệp, phát hành đại chúng nhằm tài trợ cho các dự án môi trường hoặc năng lượng tái tạo. Ví dụ, năm 2016, công ty tài chính Hyundai đã phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ tài chính cho việc mua các phương tiện sử dụng động cơ hybrid.

(4) Tạo ra thị trường giao dịch quyền phát thải

Chính phủ Hàn Quốc chính thức triển khai vận hành thị trường Giao dịch phát thải (Emission Trading Scheme- ETS) từ năm 2015 hướng tới việc giảm thiểu phát thải một cách hiệu quả trong các ngành nghề khác nhau của nền kinh tế.

Singapore

Theo quan điểm của chính phủ Singapore, các giải pháp về tài chính xanh hiệu quả là sự kết hợp xem xét cả ba lĩnh vực chính liên quan là Môi trường, Xã hội và Quản trị (Environmental, Social, & Governance – ESG). Các nhà đầu tư và các công ty ngày càng chú ý nhiều hơn đến hiệu suất ESG và nhận ra rằng nó có thể có tác động nhất định đến danh tiếng, giá trị, hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty. Theo đó, để thúc đẩy cơ chế này ở doanh nghiệp, Singapore tập trung tích hợp sâu hơn các vấn đề ESG vào các tổ chức tài chính ở Singapore nhằm phát huy tối đa tác động tích cực của nó đến môi trường. Trong những năm gần đây, chính phủ Singapore đang thúc đẩy tích hợp ESG trong lĩnh vực tài chính. Nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển hơn trong các sản phẩm ESG, mở rộng các sản phẩm tài chính xanh sẵn có và thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh. Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) cũng đã bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc ESG đối với tất cả các công ty niêm yết bắt đầu từ năm 2018.

ESG có thể được hiểu là liên kết các tiêu chuẩn bền vững của công ty với các quyết định đầu tư. Trong các lĩnh vực khác nhau, các tiêu chí ESG đã nổi lên như một cách giúp các nhà đầu tư hiểu và đánh giá khả năng phục hồi và tính bền vững lâu dài của các khoản đầu tư. Một cách khái quát, việc vận dụng các Nguyên tắc Đầu tư có Trách nhiệm (the Principles for Responsible Investment – PRI) của Liên Hiệp Quốc để kết hợp các vấn đề ESG trong chính sách tài chính xanh của Singapore có thể được khái quát như sau:

Bảng 1: Ứng dụng tiêu chí ESG trong tài chính xanh của Singapore

Theo đó, các ngành được đánh giá có rủi ro cao là nông nghiệp, hóa chất, quốc phòng, năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng, khai thác mỏ và kim loại, và quản lý chất thải. Những ngành này được xem xét đặc biệt khi áp dụng các chính sách tài chính có trách nhiệm liên quan đến mô hình kinh doanh và mức độ rủi ro của họ.

Như vậy, các giải pháp về tài chính xanh được hiểu là tổng hòa của nhiều giải pháp. Để thực sự giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường, các giải pháp về tài chính xanh cần được phát triển đồng bộ. Trong đó, việc vận dụng tiêu chí ESG có thể là giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả môi trường của tài chính xanh và tạo nền tảng cho phát triển bền vững của vùng Đông Nam Bộ.

Tác giả: TS. Trần Trung Kiên, Khoa Tài chính công – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đây là bài viết nằm trong Chuỗi bài lan tỏa nghiên cứu và kiến thức ứng dụng từ UEH với thông điệp “Research Contribution For All – Nghiên Cứu Vì Cộng Đồng”, UEH trân trọng kính mời Quý độc giả cùng đón xem Bản tin kiến thức KINH TẾ SỐ #82 tiếp theo.

Tin, ảnh: Tác giả, Phòng Marketing – Truyền thông UEH

Giọng đọc: Ngọc Quí

Chu kỳ giảm giá của đồng USD?

TS. Đinh Thị Thu Hồng và nhóm nghiên cứu

26 Tháng Sáu, 2021

Việt Nam cần kịch bản cho thương mại tương lai

ThS. Tô Công Nguyên Bảo

26 Tháng Sáu, 2021

Hệ thống tiền tệ tiếp theo như thế nào?

TS. Lê Đạt Chí và nhóm nghiên cứu

26 Tháng Sáu, 2021

Chuyển đổi số trong khu vực công tại Việt Nam

Khoa Quản lý nhà nước

26 Tháng Sáu, 2021

Cần đưa giao dịch công nghệ lên sàn chứng khoán

Bộ Khoa học và Công nghệ

5 Tháng Sáu, 2021

Thiết kế đô thị: tầm nhìn vững chắc cho đô thị bền vững

Viện Đô thị thông minh và Quản lý

5 Tháng Sáu, 2021

Phục hồi du lịch và nỗ lực thoát khỏi vòng xoáy ảnh hưởng bởi Covid-19

Viện Đô thị thông minh và Quản lý

5 Tháng Sáu, 2021

2021 sẽ là năm khởi đầu của chu kỳ tăng trưởng mới

PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo

5 Tháng Sáu, 2021

Quỹ vaccine sẽ khả thi khi có người dân đóng góp

Phạm Khánh Nam, Việt Dũng

5 Tháng Sáu, 2021

Kích thích kinh tế, gia tăng vận tốc dòng tiền

Quách Doanh Nghiệp

5 Tháng Sáu, 2021

Đi tìm chiến lược hậu Covid-19 cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

PGS TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, ThS Lê Văn

5 Tháng Sáu, 2021

Insurtech – Cơ hội và thách thức cho Startup Việt

Ths. Lê Thị Hồng Hoa

5 Tháng Sáu, 2021