Viện Đổi mới Sáng tạo

27 Tháng Mười, 2021

Tóm tắt

Viện Đổi mới Sáng tạo UEH (UII) thành lập vào ngày 20/04/2018 trên cơ sở hợp tác giữa Đại học Kinh tế Tp.HCM và Đại học Quản lý Singapore dưới sự hỗ trợ của Quỹ đầu tư VinaCapital và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.

Tầm nhìn

UII trở thành trung tâm khoa học công nghệ của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo của khối ngành kinh tế; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, hợp tác, hỗ trợ, các dịch vụ khoa học công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường đại học khối ngành kinh tế.

Sứ mệnh

Viện Đổi mới Sáng tạo UEH là tổ chức khoa học công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế và quản lý.

  • Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và kết nối mạng lưới nhà đầu tư, hỗ trợ các công ty, tổ chức và các doanh nhân đem những mô hình kinh doanh mới đổi mới sáng tạo với những quy trình hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự thành công cho doanh nghiệp.
  • Thúc đẩy sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam bằng cách thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và đưa nghiên cứu vào thực tiễn.

→ Xem chi tiết tại: https://uii.ueh.edu.vn/