Các Hội thảo khoa học, hoạt động học thuật, hoạt động sinh viên

Giá trị cốt lõi trong hoạt động của UEH chính là mong muốn cải thiện và tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của cộng đồng. Thông qua những hội thảo khoa học, nghiên cứu học thuật và ứng dụng, chúng tôi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu giải pháp hành động phù hợp với các vấn đề của xã hội, toàn cầu, kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Thời gian qua, với chiến lược đẩy mạnh học thuật Đa ngành, các chủ đề nghiên cứu của UEH được mở rộng với góc nhìn kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau từ kinh doanh, kinh tế, quản lý, công nghệ và thiết kế đến môi trường, bền vững, đóng góp nền tảng học thuật để giải quyết các vấn đề của 17 SDGs. Nội lực nghiên cứu của UEH thể hiện qua hơn 500 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Web of Science, Scopus, ABDC; với hơn 85% 85% số bài được xếp hạng phân vị Q1 (top 25%) và Q2 (top 25%-50%) của danh mục tạp chí Scopus. Hơn 85% bài báo của UEH được đăng trên các tạp chí thuộc các nhà xuất bản quốc tế uy tín được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận như: Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, Taylor and Francis, Sage,… Những kết quả này đồng thời cũng đã được công nhận trong những Bảng xếp hạng uy tín vừa qua như QSA 2023, Webometrics, Scimago,…

Tháng 3/2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á trực thuộc UEH (JABES) đã chính thức trở thành Tạp chí khối ngành KHXH&NV, kinh doanh và quản lý đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào danh sách các tạp chí thuộc Danh mục SCOPUS sau hơn 30 năm nỗ lực.

Với những kết quả thực hiện, UEH nằm trong top 10 trường đại học Việt Nam công bố trên tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với các doanh nghiệp và cộng đồng, UEH tích cực tổ chức các chương trình hội thảo, học thuật quốc tế để cùng nhau trao đổi và tranh luận về thông tin, nhận thức và kiến thức mới.

Tất cả sinh viên và giảng viên của UEH đều nỗ lực kết nối với cộng đồng trong nước và quốc tế, thực hiện trách nhiệm của công dân với cam kết xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Thông tin đóng góp

7,695,376,069đ đóng góp / 5,000,000,000đ

Lượt đóng góp

0

Đạt được

0%

Thời hạn còn

64 ngày