Viện Nghiên cứu chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe

4 Tháng Mười Một, 2021

Tóm tắt

Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (HARPRI) là viện nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế sức khỏe và kinh tế nông nghiệp tại Việt Nam.

Viện thuộc sự quản lý của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Viện hướng đến mục tiêu cải thiện các chính sách sức khỏe và nông nghiệp trong một môi trường hiện đại đổi mới nhanh chóng thông qua

  • Các công trình nghiên cứu

  • Chương trình đào tạo

  • Công nghệ tiên tiến

  • Dịch vụ tư vấn thiết kế nghiên cứu chất lượng cao.

Viện thực hiện hợp tác nghiên cứu và giáo dục với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, cùng với việc thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo trong các ngành, ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

→ Xem chi tiết tại: https://www.hapri.ueh.edu.vn/?lang=vi